Viết Content cho 1 bài viết hoặc 1 trang web

Mã Item: 3882 - Loại Item: Dịch vụ
Câu chuyện Item:

Viết Content cho một bài viết hoặc 1 trang trong Web. Bài viết 1000 từ. Tìm 4 đên 5 hình có sẵn trên Google để thêm vào bài viết.

 

Viết Content cho 1 bài viết hoặc 1 trang web

Mã Item: 3882 - Loại Item: Dịch vụ
Các tùy chọn Item:
Tùy chọn Chọn
Viết 1 bài ( 1 trang web )
Giá: 150,000 đ
150,000 đ

Số lượng:

Bên bán:

Mevivu - Dịch vụ thiết kế Website, App, Digital Marketing

Tạo Set 0