Tủ đồ - Tài sản

Phạm Thị Như Quỳnh đang sở hữu:
Phạm Thị Như Quỳnh hiện không sở hữu tài sản nào ! Hãy  mua sắm ngay !